โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 19 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน 20 ก.ค. 64
ประกาศ กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) 27 มิ.ย. 64
รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2564 16 มิ.ย. 64
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 11 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องหยุดการเรียนการสอนออนไลน์และหยุดให้บริการงานราชการ 10 มิ.ย. 64
QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 30 พ.ค. 64
QR Code กลุ่มไลน์ห้องเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 30 พ.ค. 64
ประกาศ เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองจากการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 29 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 28 พ.ค. 64
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 03 ต.ค. 63
2.ข้อมูลผู้บริหาร 03 ก.ย. 63
3.อำนาจหน้าที่ 03 ก.ย. 63
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 03 ก.ย. 63
5.ข้อมูลการติดต่อ 03 ก.ย. 63
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 03 ก.ย. 63
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 ก.ย. 63
8.Q&A 03 ก.ย. 63
9.Social Network 03 ก.ย. 63
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 03 ก.ย. 63
ข่าวการศึกษา