ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 62 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
10 ต.ค. 62 ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ EP ม.3/11
09 ต.ค. 62 ครูที่ปรึกษาส่งสมุด ปพ.6 ที่งานทะเบียนเพื่อเสนอ ผอ. ลงนาม
ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ/งานทะเบียน งานทะเบียนวัดผล /ครูที่ปรึกษา
08 ต.ค. 62 ครูที่ปรึกษารับผลคะแนนใส่สมุด ปพ.6
ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ/ งานทะเบียน /ครูที่ปรึกษา
07 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ/งานทะเบียน ครูประจ าวิชา /หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
04 ต.ค. 62 ครูประจ าวิชาส่ง ปพ.5 ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ/ งานทะเบียน
30 ก.ย. 62 ประกาศผลติด ( 0, ร, มส, มผ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องโฮมรูม “นักเรียนทุกคนต้องมาฟังผลสอบ” สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ( ตามตาราง)
งานทะเบียนวัดผล
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจ าวิชา/หัวหน้ากลุ่มฯ/งานทะเบียน
27 ก.ย. 62 กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (ครู)
คณะกรรมการตามค าสั่งโรงเรียน
26 ก.ย. 62 ประมวลผลคะแนน (09.00 น.)
งานทะเบียนวัดผล
25 ก.ย. 62 ปิดระบบ 16.30 น. (คะแนน ร.1 – ร.3)
งานทะเบียนวัดผล
16 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62 สอบปลายภาค 1/2562
คณะกรรมการตามค าสั่งโรงเรียน
13 ก.ย. 62 กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (นักเรียน)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 62 นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบ (มส. 80 %)
งานทะเบียนวัดผล
11 ก.ย. 62 ส่งคะแนน ร.1, ร.2, ร.3 / สอบนอกตาราง ( 9-13 ก.ย. 62)
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 ก าหนดส่งงานวันสุดท้าย / ครูประจ าวิชา ส่ง มส. 60%, มส. 80 % นักเรียนยื่นซ่อมคะแนนความประพฤติ (9 -13 กันยายน 2562)
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 สอบนอกตาราง
ครูประจำวิชา
07 ก.ย. 62 กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ก.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
31 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร
26 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
งานแผนงาน
24 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 11
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
16 ส.ค. 62 กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 62 ประชุมครูประจ าเดือน
คณะผู้บริหารและครูทุกคน
13 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
10 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา/วันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ส.ค. 62 รายงานผลการประมวลคะแนนกลางภาค 1/2562 แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
งานทะเบียนวัดผล/ครูที่ปรึกษา
05 ส.ค. 62 ประมวลผลคะแนนสอบกลางภาค 1/2562 ( คะแนน 50 %)
งานทะเบียนวัดผล
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ( 5 - 9 สิงหาคม )
งานห้องสมุด
03 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 62 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
25 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 ซ่อมเสริม คะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ ครูประจำวิชา
20 ก.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 8
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
คณะกรรมการตามคำสั่งโรงเรียน
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
13 ก.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 7
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบนอกตาราง บันทึกคะแนนกลางภาค (ร.2)
ครูประจำวิชา
06 ก.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 6
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 62 กิจกรรมบริจาคโลหิต
งานอนามัยโรงเรียน
02 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.1 –ม.6
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
29 มิ.ย. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 5
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย. 62 กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล