ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 ซ่อมเสริม เก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค
ครูประจำวิชา
05 ม.ค. 60 งานเลี้ยงสังสรรค์ปรใหม่ (นักเรียน)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
07 ม.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 7
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ม.ค. 60 กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้าน รส.บ.
กลุ่มบริหารวิชาการ
11 ม.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
16 ม.ค. 60 หยุดวันครู
17 ม.ค. 60 ประมวลคะแนนกลางภาคที่พัฒนา 60 % แล้วแจ้งผู้ปกครอง
งานทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
17 ม.ค. 60 กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ม.ค. 60 กิจกรรมบริจาคโลหิต
งานอนามัยโรงเรียน
19 ม.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับผลคะแนนกลางภาค
งานทะเบียนวัดผล
19 ม.ค. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 เก็บคะแนนระหว่างเรียน (ร.3)
ครูประจำวิชา
21 ม.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 8
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 กิจกรรมแข่งกีฬาสีภายใน "เทพพิมานเกมส์"
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
28 ม.ค. 60 กิจกรรม Day Camp
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
28 ม.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 9
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 ติว O-Net ม.3
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรภายนอก
04 ก.พ. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 10
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-Net ม.3
งานทะเบียนวัดผล
07 ก.พ. 60 กิจกรรมคนดีศรีรัตนโกสินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ก.พ. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
10 ก.พ. 60 กำหนดส่งงานวันสุดท้าย
ครูประจำวิชา
11 ก.พ. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 11
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 ก.พ. 60 ส่งผลคะแนน ร.1 ร.2 ร.3 (พัฒนาผ่าน 60%)
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
13 ก.พ. 60 ครูประจำวิชา ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ(มส60,มส80)
ครูประจำวิชา/งานทะเบียนวัดผล
13 ก.พ. 60 ถึง 15 ก.พ. 60 ติว O-Net ม.6
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรภายนอก
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 สอบนอกตาราง/ครูแจ้งรายชื่อนักเรียนติอ (ร)
ครูประจำวิชา
17 ก.พ. 60 อนุมัติ มส 80%
ผู้อำนวยการ
17 ก.พ. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และม.6
กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ก.พ. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 12
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-Net ม.6
งานทะเบียนวัดผล
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/59
คณะกรรมการตามคำสั่ง
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 กิจกรรมสัมมนาสรุปงานกรรมการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 มี.ค. 60 ประมวลผลสอบปลายภาค
งานทะเบียนวัดผล
03 มี.ค. 60 ประกาศผลติด 0
งานทะเบียนวัดผล
03 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานทะเบียนวัดผล
08 มี.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
10 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
17 มี.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
28 มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียนซำ้
กรรมการงานทะเบียนวัดผล
30 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
31 มี.ค. 60 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6
งานทะเบียนวัดผล
31 มี.ค. 60 แจกสมุดพก ปพ.6
ครูที่ปรึกษา
01 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
02 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1
04 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
23 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
31 พ.ค. 60 สรุปคะแนนการสอบก่อนเรียน/กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
05 มิ.ย. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
05 มิ.ย. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 กิจกรรมปฐทนิเทศการใช้ห้องสมุด ม.1
งานห้องสมุด
10 มิ.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 เก็บคะแนนระหว่างเรียนก่อนสอบกลางภาค
ครูประจำวิชา
14 มิ.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 มิ.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 มิ.ย. 60 ถึง 22 มิ.ย. 60 กิจกรรมทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาเพชร รส.บ.
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
20 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 มิ.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
30 มิ.ย. 60 อบรมผู้นำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 4
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60 กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
04 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 5
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชา
09 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา
12 ก.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบนอกตาราง บันทึกคะแนนกลางภาค (ร.2)
งานทะเบียนวัดผล
18 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
20 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
21 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 สอบกลางภาค 1/2560
งานทะเบียนวัดผล
22 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 6
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 7
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 ซ่อมเสริม คะแนนก่อนหลังสอบกลางภาค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯประสานงาน
01 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 กิจกรรมห้องสมุด
งานห้องสมุด
05 ส.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 8
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ส.ค. 60 ประมวลคะแนนสอบกลางภาค 1/2560 (คะแนน 50 %)
งานทะเบียนวัดผล
10 ส.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 เก็บคะแนน หลังสอบกลางภาค (ร.3)
ครูประจำวิชา
19 ส.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 9
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
26 ส.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 10
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ2561)
งานแผนงาน
02 ก.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่11
กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ก.ย. 60 กำหนดส่งงานวันสุดท้าย มส.60% , มส.80%
ครูประจำวิชา
11 ก.ย. 60 ส่งคะแนน ร.1, ร.2,ร.3
ครูประจำวิชา
12 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สอบนอกตาราง
ครูประจำวิชา
13 ก.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย
14 ก.ย. 60 อนุมัติ มส.80%
ฝ่ายบริหาร
18 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 สอบปลายภาค 1/2560
คณะกรรมการตามคำสั่งโรงเรียน
26 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
27 ก.ย. 60 ประมวลผลคะแนน (9.00น.)
งานทะเบียนวัดผล
29 ก.ย. 60 ประกาศผลติด (0,ร,มส,มผ)
06 ต.ค. 60 ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
10 ต.ค. 60 แจกสมุดพก (ปพ.6)
ครูที่ปรึกษา
30 ต.ค. 60 เปิดเทอม (ครู) ภาคเรียนที่ 2/2560
31 ต.ค. 60 เปิดเทอม (นักเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2560