ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62 กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร
26 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
งานแผนงาน
24 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 11
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
16 ส.ค. 62 กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 62 ประชุมครูประจ าเดือน
คณะผู้บริหารและครูทุกคน
13 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
10 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา/วันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ส.ค. 62 รายงานผลการประมวลคะแนนกลางภาค 1/2562 แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
งานทะเบียนวัดผล/ครูที่ปรึกษา
05 ส.ค. 62 ประมวลผลคะแนนสอบกลางภาค 1/2562 ( คะแนน 50 %)
งานทะเบียนวัดผล
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ( 5 - 9 สิงหาคม )
งานห้องสมุด
03 ส.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 62 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
25 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 ซ่อมเสริม คะแนนก่อนกลางภาคและกลางภาค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ ครูประจำวิชา
20 ก.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 8
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
คณะกรรมการตามคำสั่งโรงเรียน
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
13 ก.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 7
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 62 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
08 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 สอบนอกตาราง บันทึกคะแนนกลางภาค (ร.2)
ครูประจำวิชา
06 ก.ค. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 6
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ก.ค. 62 กิจกรรมบริจาคโลหิต
งานอนามัยโรงเรียน
02 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ม.1 –ม.6
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
29 มิ.ย. 62 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 5
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มิ.ย. 62 กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล