ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษตรงตามศักยภาพของตนเอง
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
7. มีหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
8. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก
9. มีบรรยากาศที่ดี สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
10. มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน