ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ตั้งอยู่ที่ 580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 มีเนื้อที่  13  ไร่ 1 งาน  44  ตารางวา
ซึ่ง นางจินตนา   วรสีหะ  มอบให้แก่กรมสามัญศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียน   ประกอบกับตรงกับปีที่รัฐบาล   ได้มีการจัดให้การเฉลิมฉลอง เนื่องในมหามงคลสมัยสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200  ปี พ.ศ.2525  กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให้สร้างสถานศึกษาเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ในโอกาสนี้ จึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางเขนขึ้น ให้เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาและแต่งตั้ง นายดุสิต พูนพอน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนอีกแห่งหนึ่ง
     เมื่อประกาศจัดตั้งโรงเรียนและรับนักเรียนครั้งแรกยังไม่มีอาคารเรียน  ได้ขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองบัว ( เอี่ยมแสงโรจน์ )  โดยในปีแรกที่เปิดทำการ
รับนักเรียนได้ 122 คน จำนวน 3 ห้องเรียน และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ส่งครูมาช่วยทำการสอน  ในระหว่างปี พ.ศ. 2527 – 2534 มีการจัดสร้างอาคาร 1, 2, 3, 4
และอาคารหอประชุม โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มเติมสวยงามจนถึงปัจจุบัน 
     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนักเรียน  122  คน จนในปัจจุบันนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 2303 คน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและวางใจโรงเรียนให้ดูแล กุลบุตร – กุลธิดา ในด้านการศึกษา 
     ปัจจุบันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่   จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ. 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น   “ โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ” และในปี พ.ศ. 2552   
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง 2552”