ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  ตั้งอยู่ที่  580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล   แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 

มีเนื้อที่  13  ไร่ 1 งาน  44  ตารางวา    ซึ่งนางจินตนา   วรสีหะ  มอบ ให้แก่กรมสามัญศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียน   ประกอบกับตรงกับปีที่รัฐบาลได้จัดให้มีการเฉลิมฉลอง เนื่องในมหามงคลสมัยสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  พ.ศ. 2525   กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรสร้างสถานศึกษาเพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ในโอกาสนี้ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เป็นโรงเรียนสหศึกษา  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา และแต่งตั้ง นายดุสิต  พูนพอน  ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนอีก แห่งหนึ่ง


     เมื่อประกาศจัดตั้งโรงเรียนและรับนักเรียนครั้งแรกยังไม่มีอาคารเรียน  ได้ขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองบัว ( เอี่ยมแสงโรจน์ )  โดยในปีแรกรับนักเรียนได้  122   คน จำนวน  3   ห้องเรียน  และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ส่งครูมาช่วยสอน  ระหว่างปี พ.ศ. 2527 – 2534  มีการจัดสร้างอาคาร 1, 2, 3, 4  และ อาคารหอประชุม   โรงอาหาร  อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนได้รับการปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มเติมสวยงามจนถึงปัจจุบัน


     โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนักเรียน  122  คน  ปัจจุบันมีนักเรียน 2303  คน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและวางใจโรงเรียนให้ดูแล กุลบุตร – กุลธิดา ในด้านการศึกษา

 

      ปัจจุบันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่   จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ. 2549 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น   “ โรงเรียนต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ”  และในปีพ.ศ. 2552  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง 2552” 

 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงรียน                               โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
อักษรย่อ                                    รส.บ.
วันประกาศตั้งโรงเรียน           15  ธันวาคม  2525
ตราของโรงเรียน                     ใช้รูปแบบสัญลักษณ์ของงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี    พ.ศ. 2525