ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งมั่นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม