ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล และใช้สื่อเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์
3. พัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามาตรฐานสากล
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก
9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม  และภูมิทัศน์ ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ยั่ง
ยืน