ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อ่าน 340) 15 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 430) 15 มี.ค. 62
ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 319) 15 มี.ค. 62
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาการจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 316) 15 มี.ค. 62
ประกวดราราจ้างครูต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 268) 15 มี.ค. 62
ประกาศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 289) 15 มี.ค. 62
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 (อ่าน 761) 17 เม.ย. 60
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 776) 17 เม.ย. 60
แบบฟอร์มการชำระเงิน (อ่าน 803) 03 ต.ค. 59
เอกสารระดับหน่วยย่อย (อ่าน 648) 19 ส.ค. 59
เอกสารควบคุมภายในระดับ รร (อ่าน 699) 19 ส.ค. 59
ตัวอย่างควบคุมภายในระดับหน่วยย่อย (อ่าน 635) 19 ส.ค. 59
ตัวอย่างควบคุมภายในกลุ่มสาระฯ (อ่าน 884) 19 ส.ค. 59
ผง. 01 แบบขออนุญาตจัดโครงการกิจกรรมและขออนุมัติเบิกเงิน (อ่าน 749) 04 ส.ค. 59
ผง. 02 แบบขออนุมัติใช้เงินเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ – จัดจ้าง (อ่าน 784) 04 ส.ค. 59
ผง. 03 แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม (อ่าน 738) 04 ส.ค. 59
ผง. 04 แบบรายงานการสรุปผลการดำเนินงาน (อ่าน 741) 04 ส.ค. 59
แบบฟอร์มงานสารบรรณ (อ่าน 1044) 04 ส.ค. 59
แบบฟอร์มงานพัสดุ (อ่าน 1312) 04 ส.ค. 59
การปฏิบัติงานพัสดุด้วยวิธีตกลงราคา (กรณี เงินนอกงบประมาณ) (อ่าน 713) 04 ส.ค. 59