ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บันทึกข้อความส่งplc (อ่าน 1688) 19 พ.ค. 62
บันทึกข้อความการเปิดกลุ่มplc (อ่าน 537) 19 พ.ค. 62
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (อ่าน 1460) 19 พ.ค. 62
รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (อ่าน 426) 19 พ.ค. 62
การประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ (อ่าน 342) 09 ม.ค. 62
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากพัฒนาตนเอง (อ่าน 405) 28 ก.ย. 61
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รส.บ.2561 (อ่าน 484) 21 มี.ค. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 379) 15 ธ.ค. 60
ค่มือการ ู ใช้งาน Logbook สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ (อ่าน 541) 03 ต.ค. 60
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน) (อ่าน 1032) 09 ส.ค. 60
การพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 676) 24 พ.ค. 60
จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 999) 22 พ.ค. 60
แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ให้เลขานุการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย) (อ่าน 1461) 04 ต.ค. 59
แผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) (อ่าน 1278) 30 มิ.ย. 59
แบบรายงานการพัฒนาผ่านระบบ Tepe online (อ่าน 1172) 30 มิ.ย. 59
แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 730) 30 มิ.ย. 59
แบบรายงานการพัฒนาผ่านระบบ UTQ ONLINE (อ่าน 797) 30 มิ.ย. 59