ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสาธิตการเรียนการสอน สำหรับงานจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 61) 21 ต.ค. 61
เรื่อง มอบหมายหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ปฎิบัติหน้าที่ช่วยครูที่ปรึกษา (อ่าน 58) 21 ต.ค. 61
เรื่อง มอบหมายหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ปฎิบัติหน้าที่ช่วยครูที่ปรึกษา (เพิ่มเติม) (อ่าน 53) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหัวหน้าหน่วยพัสดุ คำสั่งที่ 206-2560 (อ่าน 56) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรักษาการราชการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 135-2560 (อ่าน 51) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการในช่วงปิดภาคเรียนการที่2การศึกษา2559 คำสั่งที่ 83 (อ่าน 48) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 262561 (อ่าน 40) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 194-2560 (อ่าน 35) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 84-2560 (อ่าน 39) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 67-2560 (อ่าน 44) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามและพูดตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคำส (อ่าน 33) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามและพูดตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคำส (อ่าน 40) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม คำสั่งที่210-2560 (อ่าน 44) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 86-2561 (อ่าน 33) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 225-2560 (อ่าน 38) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม คำสั่งที่87-2560 (อ่าน 42) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการและ (อ่าน 35) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเรื่องค่าจ้างข้าราช (อ่าน 29) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนากลยุทธ์ในการสอนและบุคลิกภาพ คำสั่งที่ 184-2560 (อ่าน 32) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนม.1,4 รับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา ม1-6 (อ่าน 33) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลคะแนนการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างและพิจา (อ่าน 30) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าและจัดจำหน่ายสมุดแบบเรียนชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนตรนาร (อ่าน 36) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา (อ่าน 28) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่ง 121-2560 (อ่าน 38) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.3 คำสั่งที่ 78-2560 (อ่าน 26) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ค (อ่าน 27) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมารถบัสไปเข้าค่าย ลูกเสือค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษาประ จำปีการ (อ่าน 29) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการรับครุภัณฑ์และเครื่องกรองน้ำและตู้น้ำเย็นพร้อมติดตั้ง คำสั่งที่191-2 (อ่าน 28) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมลงลงพัสดุปกรณ์ปรับปรุงซ้ำแซมหลังคา (อ่าน 22) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมลงลงพัสดุปกรณ์ปรับปรุงซ้ำแซมหลังคา (อ่าน 22) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานปรับปรุงใต้อาคาร4ให้เป็นห้องเรียนจำนวน4ห้อง คำสั่ (อ่าน 27) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานงานปรับปรุงด้านหน้าสำนักงานอาคาร1ชั้น1 คำสั่งที่ (อ่าน 30) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอำลา อาลัย จากไป ผูกพัน คำสั่งที่ 76-2561 (อ่าน 26) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4 เพิ่มเติม คำสั่งที่ 862 (อ่าน 32) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา256 (อ่าน 30) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา2561 คำ (อ่าน 25) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปัจฉมนิเทศ คำสั่งที่ 212561 (อ่าน 29) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษEP ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 58-25 (อ่าน 33) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการสอน ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 592560 (อ่าน 32) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 การศึกษา2561คำสั่งที่59- (อ่าน 32) 21 ต.ค. 61