ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 372560 (อ่าน 18) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองปีการศึกษา2561คำสั่งที่20-25 (อ่าน 14) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ คำสั่งที่ 66-2560 (อ่าน 15) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา2561คำสั่งที่132561 (อ่าน 13) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คำสั่งที่56-2560 (อ่าน 11) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น คำสั่งที่204-2560 (อ่าน 10) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียนเป็นหมู่คณะและคณะกรรมการพิจารณา (อ่าน 15) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการก่อสร้างเสาธงชาติและเสาธงคณะสีคำสั่งที่ 14 (อ่าน 11) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะรถบัสกำหนดราคากลางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีทัศนศึกษา คำ (อ่าน 12) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษEPIEP จำนวน 4ห้อง คำ (อ่าน 17) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานทำหลังคากันสาด ด้านหลังอาคาร4 และห้องเก็บข (อ่าน 11) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดค่ายภาษาอังกฤษคำสั่งที่ 2 (อ่าน 14) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนครั้งที่2 คำสั่งที่ 209-2560 (อ่าน 15) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำความดีเพื่อพ่อ คำสั่งที่ 254-2560 (อ่าน 16) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คำสั่งที่ 127-2560 (อ่าน 17) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกชุดครุภัณฑ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง คำสั่งที่ 332561 (อ่าน 14) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาจ้างจ้างครูชาวต่างชา (อ่าน 14) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการก่อสร้างเสาธงและเสาธงคณะ (อ่าน 14) 21 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และคณะกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิกรอบชิงชนะเล (อ่าน 13) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งหัวหน้าระดับเเละครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 14) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งหัวหน้าระดับเเละครูที่ปรึกษา ประ จำปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 16) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ยาม เเละผู้ตรวจเวร รักษาความปลิดภัยสถานที่ราชก (อ่าน 18) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ยาม เเละผู้ตรวจเวร รักษาความปลิดภัยสถานที่ราชก (อ่าน 17) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ยาม เเละผู้ตรวจเวร รักษาความปลิดภัยสถานที่ราชก (อ่าน 15) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ยาม เเละผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชก (อ่าน 16) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฎิบัติหน้าที่ยาม เเละผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัย (อ่าน 21) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งประธานเเละกรรมการนักเรียน ประธานสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 18) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่ (อ่าน 27) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่(เพื่มเติม) (อ่าน 19) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งนักศึกษาฝึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุปฎิบัติหน้าที่สอน เเละปฎิบัติงานภายในโรงเรียน ภา (อ่าน 10) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 21) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 18) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o (เพิ่มเติม) (อ่าน 18) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o (เพิ่มเติม) (5) (อ่าน 20) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o (เพิ่มเติม) (4) (อ่าน 17) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o (เพิ่มเติม) (3) (อ่าน 16) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖o (เพิ่มเติม) (2) (อ่าน 16) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งครุปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 19) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะดรรมการรวบรวมผลคะเเนนการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อค่าจ้าง เเละพ (อ่าน 14) 21 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนากลยุทธ์ในการสอนเเละบุคลิกภาพ (อ่าน 18) 21 ต.ค. 61