ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเเข่งขันกีฬาสีภายใน’’เทพพิมานเกมส์’’ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา (อ่าน 14) 20 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีขาว (อ่าน 14) 20 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข (อ่าน 11) 20 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 16) 20 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖o (อ่าน 11) 20 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการ การประชุมเชิงปฎิบัติการ''การพัฒนาองกรณ์ด้วยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม'' (อ่าน 13) 20 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ''กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ (อ่าน 16) 20 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 12) 20 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างข้าราชการและ (อ่าน 15) 20 ต.ค. 61
เรื่อง การประชุมเพื่อคอมประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 251-256 (อ่าน 18) 20 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 คำสั่งที่80-2561 (อ่าน 20) 20 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรปฎิบัติหน้าที่ยามปฎิบัติหน้าที่ตรวจเวร รักษาความปลอดภัย คำสั่งที่ (อ่าน 31) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการทำความดีงดสูบบุหรี่เพื่อพ่อ คำสั่งที่254/2560 (อ่าน 34) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่62 วันเด็กและการทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ คำสั่งที่ (อ่าน 38) 15 ต.ค. 61
เรื่อง การประชุมผู้ปกครองประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่สองประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 คำ (อ่าน 41) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 111) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งตณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูครั้งที่ 61 2559 (อ่าน 33) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และพูดตรวจเวรรักษาความปลอดภัย (อ่าน 35) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบเข็มเกียรติยศเพชร รส.บ. คำสั่งที่ 242/2560 (อ่าน 31) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คำสั่งที่ 234/2560 (อ่าน 44) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่ง 41/2561 (อ่าน 51) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 42/2561 (อ่าน 54) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลคะแนนการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างและพิจา (อ่าน 52) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (IEP) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธ (อ่าน 38) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 49/2561 (อ่าน 50) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (IEP) จำนวน 1 ห (อ่าน 42) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (IEP) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธ (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประก (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 53/2561 (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,4 รับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน 19) 11 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ค (อ่าน 17) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประก (อ่าน 19) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนเป็นหมู่คณะและคณะกรรมการพิจารณา (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ (อ่าน 22) 11 ต.ค. 61
เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับกา (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิธี พร้อมรั้วและระเบียง (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน คำสั่งที่ 78/2561 (อ่าน 36) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเครื่องดนตรีสากล คำสั่งที่ 72/2561 (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่งที่ 71/ (อ่าน 22) 11 ต.ค. 61