ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกอลูมิเนียมห้องเร (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกอลูมิเนียมห้องเรียนและห้องป (อ่าน 26) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านหลังอาคาร 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ (อ่าน 20) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้านหลังอาคาร 3 เ (อ่าน 26) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 86/2561 (อ่าน 37) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องประชุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง มอบหมายหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ช่วยครูที่ปรึกษา คำสั่งที่ 89/2561 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งประธานและกรรมการนักเรียน ประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 87/2561 (อ่าน 32) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเร (อ่าน 19) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 79/2561 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องใน"วันงดสูบบุหรี่โลก" ประจำปี พ.ศ. 2561 คำสั่งที่ 80/2561 (อ่าน 14) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 25 (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5และ6 (รอบ2) คำสั่งท (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวที และกั้นห้องประชุม โดยวิธีเฉพ (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวที และกั้นห้องประชุม (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปูกระเบื้องห้องดนตรี นาฏศิลป์ และผนังห้องพยาบาล (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปูกระเบื้องห้องดนตรี นาฏศิลป์และผน (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คำสั่งที่ 103/2561 (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ค (อ่าน 36) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 118/2561 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง พร้อมติดตั้งโดย (อ่าน 31) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง พร้อมติ (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีคุรุ มุฑิตา คำสั่งที่ 133/2561 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะขอบเขตงาน (TOR)งานจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อการเรียนก (อ่าน 33) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 35/256 (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 128/2561 (อ่าน 24) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นม (อ่าน 15) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 คำสั่งที่ 20 (อ่าน 22) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรม"การถอดบทเรียน สู่ศาสตร์พระราชา" คำสั่งที่ 216/2560 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษา ระดับมัธยมศึกษ (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม คำสั่งที (อ่าน 19) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ (อ่าน 25) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ เบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 1 (อ่าน 36) 11 ต.ค. 61
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน คำสั่งที่ 9/2561 (อ่าน 208) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่สอน และปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ภาคเรียนท (อ่าน 25) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย คำสั่งที่ 8/2561 (อ่าน 66) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (EP) ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 7/ (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61