ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 คำสั่งที่80-2561 (อ่าน 38) 20 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรปฎิบัติหน้าที่ยามปฎิบัติหน้าที่ตรวจเวร รักษาความปลอดภัย คำสั่งที่ (อ่าน 47) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการทำความดีงดสูบบุหรี่เพื่อพ่อ คำสั่งที่254/2560 (อ่าน 54) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่62 วันเด็กและการทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ คำสั่งที่ (อ่าน 61) 15 ต.ค. 61
เรื่อง การประชุมผู้ปกครองประสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่สองประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 คำ (อ่าน 59) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 162) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งตณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครูครั้งที่ 61 2559 (อ่าน 55) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และพูดตรวจเวรรักษาความปลอดภัย (อ่าน 70) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบเข็มเกียรติยศเพชร รส.บ. คำสั่งที่ 242/2560 (อ่าน 53) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน คำสั่งที่ 234/2560 (อ่าน 65) 15 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อการสอน ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่ง 41/2561 (อ่าน 80) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 42/2561 (อ่าน 81) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมผลคะแนนการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้างและพิจา (อ่าน 72) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (IEP) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธ (อ่าน 68) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 49/2561 (อ่าน 75) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (IEP) จำนวน 1 ห (อ่าน 65) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (IEP) จำนวน 1 ห้อง โดยวิธ (อ่าน 40) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประก (อ่าน 38) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 53/2561 (อ่าน 412) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1,4 รับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา (อ่าน 36) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน 34) 11 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ค (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประก (อ่าน 31) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนเป็นหมู่คณะและคณะกรรมการพิจารณา (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ (อ่าน 33) 11 ต.ค. 61
เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับกา (อ่าน 34) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพิธี พร้อมรั้วและระเบียง (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน คำสั่งที่ 78/2561 (อ่าน 94) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางซื้อเครื่องดนตรีสากล คำสั่งที่ 72/2561 (อ่าน 44) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อเครื่องดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั่งที่ 71/ (อ่าน 40) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกอลูมิเนียมห้องเร (อ่าน 52) 11 ต.ค. 61
เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกอลูมิเนียมห้องเรียนและห้องป (อ่าน 50) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมด้านหลังอาคาร 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ (อ่าน 34) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้านหลังอาคาร 3 เ (อ่าน 42) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน 49) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 86/2561 (อ่าน 63) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องประชุมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คำสั (อ่าน 42) 11 ต.ค. 61
เรื่อง มอบหมายหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ช่วยครูที่ปรึกษา คำสั่งที่ 89/2561 (อ่าน 53) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งประธานและกรรมการนักเรียน ประธานคณะสี ประจำปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 87/2561 (อ่าน 62) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเร (อ่าน 35) 11 ต.ค. 61