ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา นิเทศ กำกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก (อ่าน 26) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่1/2560 คำสั่งที่ 106/2560 (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ คำสั่งที่ 255/2 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 105/2560 (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ "กิจกรรมแนะแนวสัญจร" ปีการศึกษา 2561 คำสั่งที่ 247/2560 (อ่าน 32) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 88/2560 (อ่าน 26) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การรับการประเมินโครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็กปีที่ 6 คำสั่งที่ (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรี (อ่าน 25) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 237/2560 (อ่าน 20) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบไม่มีฮาร์ดิสด์ จำนวน 20 เครื (อ่าน 25) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) คำสั่ (อ่าน 26) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบไม่มีฮาร์ดิสด์ จำนวน 20 (อ่าน 24) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 72/2560 (อ่าน 34) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกาษา 2560 คำสั่งที่ 71 (อ่าน 24) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโครงการสอนเสริมวันเสาร์ คำสั่งที่ 229/2560 (อ่าน 24) 11 ต.ค. 61
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "OBECQA สู่การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา" คำสั่งที่ 69/2560 (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 คำสั่งที่ 228/2560 (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย และระบบห้องเ (อ่าน 15) 11 ต.ค. 61
เรื่อง การอบรม "การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คำสั่งที่ 68/25 (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย และระบบห้องเรียนค (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 65/2560 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2560 คำสั่งที่ 222/2560 (อ่าน 45) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 63/2560 (อ่าน 22) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอัตรากำลัง และจัดทำตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 24) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 17) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 197/2560 (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คำสั่งที่ 188/2560 (อ่าน 25) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 48/2560 (อ่าน 21) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ปีการศึกษา 256 (อ่าน 16) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง คำสั่งที่ 46/2560 (อ่าน 16) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานปรับปรุงใต้อาคาร4ให้เป็นห้องเรียนจำนวน4ห้อ (อ่าน 15) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 42/2560 (อ่าน 16) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี "กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูก (อ่าน 15) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูเเลนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 17) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสุนทรภู่" ประจำปี 2560 คำสั่งที่ 126/2560 (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโครงการสอนเสริมวันเสาร์ คำสั่งที่ 124/2560 (อ่าน 19) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 114/2560 (อ่าน 34) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าอาคาร คำสั่งที่ 9/2560 (อ่าน 20) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "วันครูครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 วันเด็กและการทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ คำสั่งท (อ่าน 44) 11 ต.ค. 61