ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 223/2560 (อ่าน 33) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางทำประตูโรงเรียนพร้อมติดตั้ง คำสั่งที่ 187/256 (อ่าน 31) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานทำหลังคากันสาด ด้านหลังอาคาร4ฯลฯ คำสั่งที่ 186/2 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องกรองนำดื่ม และตู้นำเย็น คำสั่ (อ่าน 76) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและงานวันแม่แห่งชาติ คำสั่งที่ 138/2560 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 คำ (อ่าน 20) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คำสั่งที่ 130/2560 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแสดงมุฑิตาคาราวะ คำสั่งที่ 102/2560 (อ่าน 20) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 101/2560 (อ่าน 18) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองเสนอราคา ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม ฯลฯ ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ (อ่าน 21) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (EP/IEP) คำสั่งที่ 95 (อ่าน 19) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน 21) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญ "วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน" คำสั่งที (อ่าน 24) 11 ต.ค. 61
เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน คำสั่งที่ 73/2560 (อ่าน 32) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะของขอบเขตงาน (TOR) ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 63/2560 (อ่าน 20) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คำสั่งที่ 55/2560 (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "คนดีศรีรัตนโกสินทร์" ปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 50/2560 (อ่าน 24) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมทักษะการเป็นผู้นำคณะกรรมการนักเรียน คำสั่งที่ 49/2560 (อ่าน 28) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคางานจ้างเหมาบริการ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน"บนเส้นทางแห่งความภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณ" คำสั่งที่206/2560 (อ่าน 34) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน"เทพพิมานเกมส์" ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 คำสั (อ่าน 31) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถ คำสั่งที่ 8/2560 (อ่าน 26) 11 ต.ค. 61
เรื่อง จ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ 2560 คำสั่งที่ 91/2560 (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "คนดีศรีรัตนโกสินทร์" ปีการศึกษา2559 คำสั่งที่ 7/2560 (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่39/2560 (อ่าน 31) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ร้านค้า และจัดจำหน่ายสมุด ฯลฯ ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งท (อ่าน 35) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เทพพิมานเกมส์ ครั้งที่35 คำสั่งที่ 231/2560 (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะเเนวการศึกษาต่อ"กิจกรรมแนะแนวสัญจร" ประจำปีการศึกาษา 2560 คำสั่งที่ 45/2 (อ่าน 14) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม) คำสั่งที่ 89/2561 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง มอบหมายหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ช่วยครูที่ปรึกษา คำสั่งที่ 89/2561 (อ่าน 25) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเเละราคากลางงานหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ คำสั่งที่ 48/256 (อ่าน 56) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 164) 13 มิ.ย. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๐ (อ่าน 231) 28 พ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 475) 29 ส.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 390) 04 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 471) 03 ก.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1544) 23 มิ.ย. 60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เพชร รส.บ. (อ่าน 382) 31 พ.ค. 60