ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) คำสั่ (อ่าน 44) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบไม่มีฮาร์ดิสด์ จำนวน 20 (อ่าน 37) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 72/2560 (อ่าน 98) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกาษา 2560 คำสั่งที่ 71 (อ่าน 40) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโครงการสอนเสริมวันเสาร์ คำสั่งที่ 229/2560 (อ่าน 42) 11 ต.ค. 61
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ "OBECQA สู่การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา" คำสั่งที่ 69/2560 (อ่าน 44) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการสอนของครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 คำสั่งที่ 228/2560 (อ่าน 33) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย และระบบห้องเ (อ่าน 26) 11 ต.ค. 61
เรื่อง การอบรม "การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" คำสั่งที่ 68/25 (อ่าน 32) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย และระบบห้องเรียนค (อ่าน 27) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 65/2560 (อ่าน 46) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2560 คำสั่งที่ 222/2560 (อ่าน 65) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 63/2560 (อ่าน 37) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอัตรากำลัง และจัดทำตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 35) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 37) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 197/2560 (อ่าน 47) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คำสั่งที่ 188/2560 (อ่าน 40) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 48/2560 (อ่าน 33) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ปีการศึกษา 256 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง คำสั่งที่ 46/2560 (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานปรับปรุงใต้อาคาร4ให้เป็นห้องเรียนจำนวน4ห้อ (อ่าน 23) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน (อ่าน 31) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 42/2560 (อ่าน 49) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี "กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูก (อ่าน 25) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูเเลนักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันสุนทรภู่" ประจำปี 2560 คำสั่งที่ 126/2560 (อ่าน 30) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยโครงการสอนเสริมวันเสาร์ คำสั่งที่ 124/2560 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 114/2560 (อ่าน 98) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหัวหน้าอาคาร คำสั่งที่ 9/2560 (อ่าน 32) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ "วันครูครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 วันเด็กและการทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ คำสั่งท (อ่าน 71) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมวันเสาร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 223/2560 (อ่าน 56) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางทำประตูโรงเรียนพร้อมติดตั้ง คำสั่งที่ 187/256 (อ่าน 51) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานทำหลังคากันสาด ด้านหลังอาคาร4ฯลฯ คำสั่งที่ 186/2 (อ่าน 48) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ครุภัณฑ์เครื่องกรองนำดื่ม และตู้นำเย็น คำสั่ (อ่าน 178) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ยาม และผู้ตรวจเวร รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อ่าน 52) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและงานวันแม่แห่งชาติ คำสั่งที่ 138/2560 (อ่าน 44) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 คำ (อ่าน 47) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา คำสั่งที่ 130/2560 (อ่าน 60) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมแสดงมุฑิตาคาราวะ คำสั่งที่ 102/2560 (อ่าน 29) 11 ต.ค. 61
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คำสั่งที่ 101/2560 (อ่าน 41) 11 ต.ค. 61