ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. จัดทำโดย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ. เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ISBN (อ่าน 14) 18 ส.ค. 60
มูลนิธิชัยพัฒนา (อ่าน 20) 18 ส.ค. 60