ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. จัดทำโดย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ. เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ISBN (อ่าน 36) 18 ส.ค. 60
มูลนิธิชัยพัฒนา (อ่าน 43) 18 ส.ค. 60