ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ปกแผนปฏิบัติการ 2561 (อ่าน 577) 09 ก.ค. 62
ประวัติโรงเรียน งบประมาณ 2561 (อ่าน 235) 09 ก.ค. 62
สารบัญ ปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 219) 09 ก.ค. 62
คำนำ (อ่าน 138) 09 ก.ค. 62
คณะกรรมการจัดทำ (อ่าน 159) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 24 - 27 (อ่าน 161) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1.2 หน้า 28 - 29 (อ่าน 130) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 30 (อ่าน 148) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้า 31 -32 (อ่าน 121) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 33 (อ่าน 128) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 34 (อ่าน 136) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 35 - 36 (อ่าน 117) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้า 37 - 39 (อ่าน 135) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้า 40 - 43 (อ่าน 131) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5.3 หน้า 44 - 52 (อ่าน 121) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5.4 หน้า 53 - 54 (อ่าน 131) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 55 - 57 (อ่าน 122) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้า 58 - 60 (อ่าน 127) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้า 61 (อ่าน 118) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 8.1 หน้า 62 (อ่าน 110) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 8.2 หน้า 63 - 66 (อ่าน 118) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 9.1 หน้า 67- 69 (อ่าน 146) 09 ก.ค. 62
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 10.1 หน้า 70 - 72 (อ่าน 140) 09 ก.ค. 62