ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิจัย
วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อผสานจริง (Augmented Reality) รายวิชา โปรแกรม Microsoft Office เรื่อง การสร้างนามบัตรด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 8) 22 พ.ค. 64