งานวิจัย
วิจัย เรื่องการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 11) 27 มิ.ย. 64
วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อผสานจริง (Augmented Reality) รายวิชา โปรแกรม Microsoft Office เรื่อง การสร้างนามบัตรด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 15) 22 พ.ค. 64