คณะผู้บริหาร

นายผจญ โพธิราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายพนม สุมาศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวบังอร สาระวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธรรมรงค์ เอียดรอด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ