ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจามิกร ซังยัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุษบงค์ นานานนท์
ครู คศ.3

นายเรวัฒน์ จันทร์หอม
ครู คศ.2

นางนุชนาฏ บุญมา
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิลาภรณ์ อ่ำเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวสิริธร ภูมิเรศสุนทร
ครู คศ.1

นายทินกร เดิมทำรัมย์
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ จั่นมา
ครู คศ.1

นายทยุติธร วัชระสุภัทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวแสงรติกานต์ พันคลอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ จันทร์ศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนินธิรา ตอบสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอกสุดา จันทโรภาส
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ปิติพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ จันเขียว
ครูผู้ช่วย