กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพิพัฒน์ จั่นมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนุชนาฏ บุญมา
ครู คศ.1

นางสาวบุษบงค์ นานานนท์
ครู คศ.3

นายจามีกร ซังยัง
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิลาภรณ์ อ่ำเอี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวสิริธร ภูมิเรศสุนทร
ครู คศ.1

นายทินกร เดิมทำรัมย์
ครู คศ.1

นายทยุติธร วัชระสุภัทร
ครู คศ.1

นางสาวแสงรติกานต์ พันคลอง
ครู คศ.1

นางสาวธนาภรณ์ จันทร์ศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนินธิรา ตอบสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอกสุดา จันทโรภาส
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ปิติพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ จันเขียว
ครูผู้ช่วย