ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจามิกร ซังยัง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุษบงค์ นานานนท์
ครู คศ.3

นางสุภา ตันมิ่ง
ครู คศ.3

นายเรวัฒน์ จันทร์หอม
ครู คศ.2

นางนุชนาฏ บุญมา
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิลาภรณ์ อ่ำเอี่ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริธร ภูมิเรศสุนทร
ครู คศ.1

นายทินกร เดิมทำรัมย์
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ จันมา
ครู คศ.1

นายทยุติธร วัชระสุภัทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวแสงรติกานต์ พันคลอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนาภรณ์ จันทร์ศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนินธิรา ตอบสันเทียะ
ครูผู้ช่วย

น.ส.เอกสุดา จันทโรภาส
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ปิติพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาณัฏฐ์ จันเขียว
ครูผู้ช่วย