ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐานิต ปานหัวไผ่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกราช น้ำดอกไม้
ครู คศ.2

นางสาวอนุสรา อุ่นคำ
ครู คศ.2

นางสาวนิศา สุนิล
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช นิธิโชติยานันท์
ครู คศ.1

นางสาวจารุนันท์ ชัยราช
ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ครู คศ.1

นายปรีดา ทองบ่อ
ครู คศ.1

นายวนัส สาบุตร
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งนภา โสพบุญ
ครู คศ.1

นางสาวพฤกษา เกรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวสุพาณี เหมือนแสวง
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร นานไธสง
ครู คศ.1

นางสาวชนกานต์ อมราพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธิกา แสวงพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายวีระพันธ์ กาวิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล บุญลาภ
ครูผู้ช่วย