กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพฤกษา เกรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางฐานิต ปานหัวไผ่
ครู คศ.2

นายเอกราช น้ำดอกไม้
ครู คศ.2

นางสาวอนุสรา อุ่นคำ
ครู คศ.2

นางสาวนิศา สุนิล
ครู คศ.1

นางสาวนงนุช นิธิโชติยานันท์
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา ชัยราช
ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ครู คศ.1

นายปรีดา ทองบ่อ
ครู คศ.1

นายวนัส สาบุตร
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งนภา โสพบุญ
ครู คศ.1

นางสาวสุพาณี เหมือนแสวง
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร นานไธสง
ครู คศ.1

นางสาวชนกานต์ อมราพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธิกา แสวงพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายวีระพันธ์ กาวิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล บุญลาภ
ครูผู้ช่วย