กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศาสตราวุฒิ ทองสุทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยอภิชาติ ศุภลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7
เบอร์โทร : 0880638265

นางสุทัศนา เวียงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

นางเพิ่มสิน บุญวงค์
ครู คศ.3

นายวินิจ อ่วมอาจ
ครู คศ.2

นางสาวสุทัศศา นารอด
ครู คศ.2

นางสาวสุพิชชาพร ทองแกมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ วิเศษชู
ครู คศ.1

นางสาวธรินทร์ญา วจะสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวณิรัศมิ์ชา เลิศอริยะสุภณ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา หมัดอะหิน
ครู คศ.1

นายวริศ คนดอน
ครู คศ.1

นางสาวอุบล กำลังเหลือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวรัตน์ สุระกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมพิศ ยุดรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรางคณา พิมพากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษณีย์ จันทาวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ครูผู้ช่วย