กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววิลัย เอี่ยมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณฐกันต์ พงษา
ครู คศ.2

นายวุฒิพงษ์ ยมพ้วย
ครู คศ.1

นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท์
ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ ศรีอุบล
ครู คศ.1

นางสาวชมนภัส อุบลเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพรหมธิดา ทองกุทัณฑ์
ครู คศ.1

นายเจริญ จันทร์ประทุม
ครู คศ.1

นางสาวปณิตา ไชยาคำ
ครู คศ.1

นางสาวดวงกมล ตระกูลพัว
ครู คศ.1

นายปิยะพงศ์ หนูเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจัสมิน วงษ์เดอรี
ครูผู้ช่วย

นายลองฤทธิ์ สังข์สาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ อุประ
ครูผู้ช่วย