ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิพงษ์ ยมพ้วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท์
ครู คศ.1

นายณฐกันต์ พงษา
ครู คศ.1

นางสาวพรรพรรณ ศรีอุบล
ครู คศ.1

นางสาวชมนภัส อุบลเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพรหมธิดา ทองกุทัณฑ์
ครูผู้ช่วย

นายเจริญ จันทร์ประทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลัย เอี่ยมศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปณิตา ไชยาคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงกมล ตระกูลพัว
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวภัส จอมสว่าง
ครูผู้ช่วย

นายปิยะพงศ์ หนูเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจัสมิน วงษ์เดอรี
ครูผู้ช่วย

นายลองฤทธิ์ สังข์สาลี
ครูผู้ช่วย