แนะแนว

นางสาวอรอนงค์ รอดพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้าแนะแนว

นางอัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร
ครู คศ.2

นางสาวสุรัชฎา มณีทอง
ครูผู้ช่วย