ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นางสาวอรอนงค์ รอดพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้าแนะแนว

นางอัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวสุรัชฎา มณีทอง
ครูผู้ช่วย