กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุพัฒน์ มีพึ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธำรงค์ฤทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสุมาลี นาเมือง
ครู คศ.3

นางวรารัตน์ อ่ำแตง
ครู คศ.1

นางณัฐยา ภิญโยดม
ครู คศ.1

นายสุวดล บัวหลวง
ครูผู้ช่วย

นายธรรมธร พันธ์ศิริ
ครูผู้ช่วย