กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัชชาญ ผ่องอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวันทนา เอื้อดุลยธรรม
ครู คศ.3

นายนพดล ฉิมท้วม
ครู คศ.3

นายนพพล สังเกตุ
ครู คศ.3

นางสาวชฎาภรณ์ พูนสมบัติ
ครู คศ.1

นางณัฐนิชา มุ่งเมืองกลาง
ครูผู้ช่วย

นายพงศ์ภัทร เลิศล้ำ
ครูผู้ช่วย