กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกาญจนา ณ นคร
ครู คศ.3

นางสิริพร ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นายสุริยะ กันวิเศษ
ครู คศ.1

นางสาววรินทร เทพนุรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธีรา ด้วงกูล
ครู คศ.1

นางสาวฐานิตา หลินศรี
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิเดช เสมอภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัปสร ปุริธรรมเม
ครูผู้ช่วย