ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกาญจนา ณ นคร
ครู คศ.3

นางสิริพร ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นายทินกร วัดจินดากุล
ครู คศ.2

นายสุริยะ กันวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรินทร เทพนุรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธีรา ด้วงกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐานิตา หลินศรี
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิเดช เสมอภักดิ์
ครูผู้ช่วย