ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาติ เหมะสิขัณฑกะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณรัตน์ ทองเสนา
ครู คศ.2

นางพัชรี ประจินต์
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ วัธนจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวศุชญา ผ่องอุดม
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ นิลเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวสิรินาถ มีทอง
ครู คศ.1

นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สมชอบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี น้อมระวี
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ แปงอุต
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตน์ติกาล จันคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพันทิพา แย้มดอนไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก พรมวัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา แดนพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย

นายชุมพร ศรีสุกุล
ครูผู้ช่วย