ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาติ เหมะสิขัณฑกะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณรัตน์ ทองเสนา
ครู คศ.2

นางพัชรี ประจินต์
ครู คศ.2

นางสาวศุชญา ผ่องอุดม
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ วัธนจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ นิลเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวสิรินาถ มีทอง
ครู คศ.1

นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สมชอบ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี น้อมระวี
ครู คศ.1

นายธีรพงษ์ แปงอุต
ครู คศ.1

นางสาวรัตน์ติกาล จันคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพันทิพา แย้มดอนไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก พรมวัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา แดนพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย

นายชุมพร ศรีสุกุล
ครูผู้ช่วย