กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ นิลเพ็ชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาติ เหมะสิขัณฑกะ
ครู คศ.2

นางอรุณรัตน์ ทองเสนา
ครู คศ.2

นางพัชรี ชูเชิด
ครู คศ.2

นางสาวศุชญา ผ่องอุดม
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ วัธนจิตต์
ครู คศ.2

นางสาวสิรินาถ มีทอง
ครู คศ.1

นางสาวธมนต์อร ทองยัง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สมชอบ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี น้อมระวี
ครู คศ.1

นางสาวซี บุญยโกศล
ครู คศ.1

นายธีรพงษ์ แปงอุต
ครู คศ.1

นางสาวรัตน์ติกาล จันคำ
ครู คศ.1

นางสาวพันทิพา แย้มดอนไพร
ครู คศ.1

นางเนตรชนก พันธ์ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา แดนพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐชยา สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย

นายชุมพร ศรีสุกุล
ครูผู้ช่วย