โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารทั่วไป 02 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 18 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลและพนักงานขับรถยนต์ 18 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) 13 พ.ย. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 30 ต.ค. 64
ข้อมูลติดต่อคุณครูประจำวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30 ต.ค. 64
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 03 ต.ค. 63
2.ข้อมูลผู้บริหาร 03 ก.ย. 63
3.อำนาจหน้าที่ 03 ก.ย. 63
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 03 ก.ย. 63
5.ข้อมูลการติดต่อ 03 ก.ย. 63
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 03 ก.ย. 63
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 ก.ย. 63
8.Q&A 03 ก.ย. 63
9.Social Network 03 ก.ย. 63
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 03 ก.ย. 63
ข่าวการศึกษา