ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน on-site เต็มรูปแบบ 11 ส.ค. 63
แจ้งการปรับเพิ่มเวลาเรียนและการไปโรงเรียนของนักเรียน 23 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเรียนเสริมวันเสาร์ 09 ก.ค. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 มิ.ย. 63
รายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 17 เม.ย. 63
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 03 ก.ย. 63
2.ข้อมูลผู้บริหาร 03 ก.ย. 63
3.อำนาจหน้าที่ 03 ก.ย. 63
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 03 ก.ย. 63
5.ข้อมูลการติดต่อ 03 ก.ย. 63
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 03 ก.ย. 63
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 ก.ย. 63
8.Q&A 03 ก.ย. 63
9.Social Network 03 ก.ย. 63
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 03 ก.ย. 63
ข่าวการศึกษา